Događaj - Izvršenje puča - Milan Fotić: Izgubljeni put

Milan A. Fotić
IZGUBLJENI PUT

Pravno-politička i ideološka rasprava

(Izdanje piščevo, 1960)

Kliknite ovde da preuzmete digitalnu verziju knjige Izgubljeni put Milana Fotića.

Sadržaj

Uvod
Kako je došao na svet 27-mi mart. - Diktatura laži i zavera ćutanja. - Zabluda o porazu. - Kako se podigla Nemačka. - Čemu ova knjiga

I Trojni pakt
Težište naše političke i vojničke situacije u martu 1941. - Analiza i pravno-političko tumačenje Trojnog Pakta. - Prava i obaveze: vojničke, političke i ekonomske. - Da li je Hitler imao nameru da nas prevari i uništi? - Opšta politička ocena Trojnog pakta

II 27-mi mart kao revolucija
Da li je 27-mi mart bio revolucija? - Ideali 27-mo martovske revolucije. - Teza profesora Kneževića. - Idealizam revolucije: demokratski. - Postoji li internacionalni moral, - mišljenje Slobodana Jovanovića. - Istoriski idealizam: 27-mi mart, Kosovo i 1915; 27-mi mart i Crna Ruka - apsiizam. - Ideološka ocena 27-og marta. - Do koje se granice može ići u odbrani ideala? - Doktrina eutanazije u politici

III Rezultati 27-og marta
Materijalni i moralni poraz. - Simbolična slika poraza. - Pravni i politički položaj Jugoslavije posle propasti, pravni subjekt, politički objekt. - Politički bankroti likvidatori stečajne mase. - Da li smo spasli čast? - Smisao Čerčilovih reči: "Danas je Jugoslavija našla svoju dušu". - Da li smo spasli SSSR? - Mišljenje nemačkih đenerala. - Stvarni rezultati ovog akta. Da li bi Sovjeti kapitulirali da je Moskva pala? - Prag 15. marta 1939. i 27. mart. - Poraz Grčke. - Stvarna vrednost 27-mo martovske menice

IV Odgovor d-ru Topaloviću
Da li je 27-mi mart bio akt unutrašnje politike? - Da li su 27-mo martovci hteli rat? - Šta bi bilo da smo ostali pri Paktu? - Da li je narod bio "antihitlerovski raspoložen"? - Dragiša Cvetković i 27-mo martovci. - Problem odgovornosti za poraz i propast. - Da li bismo izbegli komunizam da smo ostali pri Paktu? - Jugoslavija i Turska

V Odgovor g. Većeslavu Vilderu
"Vojska zaražena političkim duhom". - Kairska afera. - "Politika potlačene raje". - "Verna demokratiji". - Ličnost Većeslava Vildera

VI 27-mi mart i Kosovo - Odgovor d-ru Milanu Gavriloviću
Teza d-ra Gavrilovića o Kosovu i 27-mom martu - "novom Kosovu" - Zabluda d-ra Gavrilovića o tome šta je Hitler tražio od nas. - Šta je značio telegram d-ra Gavrilovića prema Paktu? - Da li je Pakt bio "mamac"? - Namera i ostvarenje namere. - Suština kosovske misli: izginuti da bi se pobedilo, ili izginuti da bi se kapituliralo. - Fatalizam d-ra Gavrilovića - 27-mo martovska misao - "markiranje" rata. - U "mišolovki" ili u kavezu sa tigrom. - Gde leži sličnost 27-og marta i Kosova?

VII Režim moralne anarhije - Odgovor ppukovniku Kneževiću
Teza ppukovnika Kneževića o problemu vojničke discipline. - "Moralna anarhija". - Ppukovnik Knežević i režim od 6. januara. - 27-mi mart i 6. januar. - Kako je ppukovnik Knežević izveo vojsku, a kako se sada brani. - Problem vojničke discipline. - Problem zakletve. - Problem narodnog suvereniteta. - Ima li prava "svak" da predstavlja narod? - 27-mi mart "hirurška operacija". - Braća Kneževići i demokratija. - Ličnost ppukovnika Kneževića. - Braća Kneževići i knez Pavle

VIII 27-mi mart, komunisti, nacifašisti-totalitarci
Suština 27-mo martovske revolucije. - Teorija Slobodana Jovanovića o totalitarizmu. - 27-mi mart s obzirom na ovu teoriju. - Slobodan Jovanović i Francuska revolucija. - Racionalističko poreklo 27-mo martovske revolucije. - Razlika između 27-mo martovaca i komunista. - San Raskoljnikova

Prilozi

Slobodan Jovanović
Smrt Slobodana Jovanovića i njegova tragedija. - Protivrečnost u stavu kao politički pisac, istoričar i pravnik sa stavom kao političar. - Primeri: Tajna konvencija i 27-mi mart; osuda mešanja vojske u politiku i ulazak u pučističku vladu; osuda 6-og januara i prihvatanje 27-og marta; osuda Dantona za reč "zastrašiti" i odbrana slova "Z". - Problem politike i morala - Kako naš narod gleda na ovaj problem. - U čemu leži kontinuitet politike po shvatanju našeg naroda. - Primer pesme Knez Ivan od Semberije. - Gledanje naše inteligencije na moral i politiku. - Primer uzimanja gradova: liberalna omladina i knez Mihailo. - Zašto Slobodan Jovanović nije smeo da prihvati Pakt

Tajna konvencija, Trojni pakt i Slobodan Jovanović
Zašto i kako je došlo do Tajne konvencije. - Kako je Slobodan Jovanović branio Tajnu konvenciju. Paralela između Konvencije i Pakta

Dokumenta o 25-om martu 1941. god.
Javna dokumenta: Protokol o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. - Trojni pakt. - Note Vlade Rajha Jugoslovenskoj vladi.
Tajna dokumenta: Nota Vlade Rajha Jugoslovenskoj vladi. - Dogovori o ustupanju Soluna JugoslavijiMapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.