Pokrovitelj


Film


Knjige o 27. martu


Ostale knjige...

Rehabilitacija


Sahrana na Oplencu


Godišnjica


Britanci o Kraljevini Jugoslaviji

Živko Avramovski
BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
1939-1941

(Arhiv Jugoslavije/Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1996)

Kliknite ovde da pristupite odabranim odlomcima knjige Britanci o Kraljevini Jugoslaviji.

Lista odabranih dokumenata


- Privatno pismo poslanika u Beogradu državnom sekretaru lordu Halifaxu: Knez Pavle ocenio da Italija nastoji da uvuče Jugoslaviju u svoju orbitu radi ostvarenja svojih ciljeva na Balkanu i Mediteranu.

- Izveštaj poslanika u Draču državnom sekretaru lordu Halifaxu: U odgovoru Parlamenta na kraljevu besedu uneta je rečenica kojom se vlada instruira "da pokaže najživlji interes u vezi sa pitanjem albanskih manjina" što se pre svega odnosi na albansku manjinu u Jugoslaviji.

- Beleška prvog sekretara britanskog Poslanstvau Beogradu Shona: Daje detaljnu analizu predloga koje je grof Ciano učinio Stojadinoviću na Belju januara 1939. i ukazuje koje ciljeve Italija time želi da postigne na Balkanu i Mediteranu.

- Privatno pismo državnog sekretara lorda Halifaxa poslaniku u Beogradu: Podržava stavove poslanika u razgovoru sa knezom Pavlom o Cianovim ponudama Stojadinoviću, uverava da britanska vlada ne podržava bugarske revandikacije i obećava pozitivno reagovanje britanske štampe u slučaju smenjivanja Stojadinovića.

- Izveštaj poslanika u Beogradu državnom sekretaru lordu Halifaxu o razlozima i izvođenju obaranja Stojadinovića.

- Telegram konzula u Zagrebu poslaniku u Beogradu: U Hrvatskoj je došlo do manjih demonstracija u korist Nemačke i Pavelića, ali se većina stanovništva drži uz Mačeka. Nemačka se nudi kao arbitar između Srba i Hrvata. Ako ne uspe sporazum s Beogradom Maček zagovara britanski protektorat nad Hrvatskom i Dalmacijom. Slovenci se takođe uzdaju u britansku pomoć kao u jedinu nadu.

- Izveštaj Poslanstva u Beogradu FO-u: Od sekretarijata Turskog poslanstva dobijena informacija da tursko-jugoslovenski sporazum o preseljenju Turaka iz Jugoslavije u Tursku nije potvrdila nijedna strana i nije primenjen.

- Privatno pismo poslanika u Beogradu državnom sekretaru lordu Halifaxu: Prenosi obaveštenje koje je dobio od kneza Pavla o utiscima koje je dobio prilikom posete Rimu - da je Osovina čvrsta i da je Al Capone u poređenju s Mussolinijem bio pobožan čovek.

- Izveštaj poslanika u Beogradu državnom sekretaru lordu Halifaxu: O razlozima zbog kojih Jugoslavija mora da vodi politiku neutralnosti i da bude popustljiva prema silama Osovine, iako većina naroda simpatiše zapadne sile. Ponovo insistira da Britanija pruži izvesnu pomoć Jugoslaviji u naoružanju i time podrži oživljavanje duha otpora kod nje.

- Privatno pismo poslanika u Beogradu državnom sekretaru lordu Halifaxu: Knez Pavle mu je izneo utiske koje je stekao u Berlinu o Hitleru, Goringu, Ribbentropu, nemačkoj politici i odnosima s Italijom.

- Privatno pismo poslanika u Beogradu lordu Halifaxu: Knez Pavle je sa gnušanjem govorio o nacističkom režimu i kalkulisao sa ratom u kome bi izbacio Italijane iz Albanije, a Nemce držao u šahu. Sugerisao da Britanija preduzme mere za očuvanje Soluna i tražio britansko naoružanje.

- Privatno pismo otpravnika poslova Ingramu, FO: Knez Pavle se iz Londona vratio bolje raspoložen i ohrabren zbog britanske odlučnosti da se odupre agresorima. Izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da Japan stupi u savez sa Nemačkom i Italijom.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Knez Pavle traži intervenciju za dobijanje američkog kredita od 20 miliona dolara za nabavku oružja a da garancija bude jugoslovensko zlato deponovano u Londonu.

- Privatno pismo otpravnika poslova Cadoganu, FO: Knez Pavle mu je izneo svoja gledišta o nemačko-ruskoj aktivnosti i propagandi na Balkanu, mogućnosti podele Rumunije, rusko-nemačkom uticaju na kralja Borisa i isporukama oružja Bugarskoj; o italijanskim pretnjama i o unutrašnjoj situaciji u Jugoslaviji.

- Poverljivo pismo poslanika u Beogradu Campbella A. Cadoganu: Knez Pavle ima obaveštenja da rimokatolički sveštenici pomažu separatizam u Hrvatskoj u cilju stvaranja bloka rimokatoličkih država. Pavelić obavestio svoje pristalice u SAD da su Hitler i Mussolini odlučili da stvore nezavisnu Hrvatsku.

- Beleška lorda Halifaxa o razgovoru s kneginjom Olgom: Kneginja Olga pitala šta bi VB radila ako Italija napadne Jugoslaviju. Halifax ukazao da bi Otranski kanal bio miniran, a vazduhoplovstvo je svo angažovano na zapadnom frontu i da ne treba gajiti iluzije.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Obaveštava da u Srbiji postoje elementi spremni da izvrše državni udar i proglase zajedničke ciljeve sa VB u momentu koji bude najpovoljniji za pružanje pomoći od strane savezničkih trupa na Bliskom istoku. Campbell ocenio da to ne bi bilo korisno i da ga ne treba podržati.

- Šifrovani telegram FO-a poslaniku u Beogradu: FO odobrava stav Campbella prema planu za državni udar u Jugoslaviji, da bi preuranjeno pokretanje dovelo u pitanje uspeh, naročito kad VB nije u stanju da pruži podršku.

- Pismo poslanika u Beogradu A. Edenu: Knez Pavle najavio povlačenje posle septembra 1941. Nastojanja da se od toga odvrati i da se ojača uticaj na mladog kralja Petra.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Knez Pavle ga obavestio da je papski nuncije sugerisao da Jugoslavija ne pruža otpor Nemačkoj i da katolički kler radi u korist Pavelića i Italije.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Knez Pavle ga obavestio o razgovorima Cvetkovića i Cincar-Markovića sa Hitlerom i Ribbentropom u Fuslu i Berhtesgadenu.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Na poruku kralja Georgea knez Pavle dao obrazloženje strateškog položaja zemlje i stav vojnih krugova što mu otežava donošenje odluke.

- Pismo poslanika u Beogradu Antony Edenu: Knez Pavle odbio ponude da i posle punoletstva kralja Petra ostane kao neka vrsta kancelara.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Knez Pavle potvrdio da su Nemci postavili zahtev za pristupanje Trojnom paktu, ali izjavio da to ne može da učini.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Knez Pavle ne može da donese odluku po svojoj želji, jer bi stradanja male zemlje u ratu protiv velike sile bila ogromna, a vojne vlasti ocenjuju da vojska ne može da izdrži duže od nedelju dana.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Nemci prihvatili uslove jugoslovenske vlade za potpisivanje Trojnog pakta; knez Pavle sazvao sednicu državnog saveta. Moguće da bude doneta odluka o potpisivanju.

- Šifrovani telegram ambasadora u Kairu Poslanstvu u Beogradu i FO-u: Eden traži bliža obaveštenja o mogućnostima za izvođenje državnog udara i o ličnostima koje bi ga vodile. Smatra da je korisnije da Jugoslavije ne dozvoli Nemcima prolaz preko Bitolja za napad na Grčku, nego da uđe u rat.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Uslovi pod kojima jugoslovenska vlada namerava da potpiše pristupanje Trojnom paktu.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Najveće izglede za uspeh imao bi vojni državni udar. Predlaže da se generalima koji budu odabrani za vođe obeća blagovremeno snabdevanje naoružanjem ako Jugoslavija bude uvučena u rat.

- Šifrovani telegram ambasadora u Kairu Poslanstvu u Beogradu i FO-u: Eden odobrava sadržaj note koju je Campbell predao jugoslovenskoj vladi (357). Smatra da ne treba prekidati odnose, jer je moguć ustanak i važno je da Poslanstvo ostane u Beogradu i da podstiče revolt naročito u srpskom javnom mnenju.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu Ambasadi u Kairu: General Simović obavestio vazduhoplovnog izaslanika da se priprema puč i tražio obaveštenje o mogućnostima britanskih isporuka oružja, municije i hrane za vojsku u slučaju rata sa Nemačkom, Italijom i Bugarskom.

- Šifrovani telegram guvernera Malte poslaniku u Beogradu: Eden čestita Campbellu na udelu u preokretu u Beogradu. Smatra da će posle prevrata u Beogradu biti moguć njegov sastanak sa predstavnicima vlade i vojske u Jugoslaviji ili Atini.

- Šifrovani telegram poslanika u Beogradu FO-u: Izveštava o bombardovanju Beograda i o prebacivanju sedišta Poslanstva u Vrnjačku Banju.

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.