Događaj - Izvršenje puča - Govor kralja Petra II

Govor koji je kralj Petar II Karadjordjević
održao 12. septembra 1944. godine na Radio Londonu

”Moji Srbi, Hrvati i Slovenci,

U ovim sudbonosnim i za Jugoslaviju velikim danima, kada pobedničke armije Sovjetskog Saveza stoje na našim granicama s jedne strane, a Britanske i Amerikanske armije s druge strane, u danima kada se u punoj jutarnjoj zori pokazuje dan naše slobode, pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence da se ujedine i pridju Narodno-oslobodilačkoj vojsci Maršala Tita.

Sa mojim punim znanjem i odobrenjem je Kraljevska Vlada dr Ivana Šubašića sklopila važan i koristan sporazum sa tom našom naoružanom vojskom, koja je priznata i pozdravljena i od naših velikih saveznika: Velike Britanije, Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih država.

Samo tako ujedinjeni u borbi moći ćemo sačuvati neokaljanu čast i slavu Jugoslavije i sa ponosnom pobedom završiti najlepšu legendu junaštva i ljubavi za slobodu, koji su zadivili svet. Vaša bratska sloga i jedinstvo razbiće sve neprijateljske namere i naša će Otadžbina sačekati teško zasluženu slobodu i uputiti se sretnijoj budućnosti mira i slave u krugu Ujedinjenih Naroda i svega slobodoljubivog čovečanstva.

Svi oni koji se još oslanjaju na neprijatelja, protivno interesima svog vlastitog naroda i njegove budućnosti i koji se ne bi odazvali ovom pozivu neće se oprati žiga izdajstva ni pred narodom ni pred istorijom.

Ovom svojom poslanicom odlučno osudjujem zloupotrebu Kraljevog imena i autoriteta Krune, kojom su pojedinci pokušavali da opravdaju saradnju sa neprijateljem i da izazovu razdor u vlastitom narodu u najtežim časovima njegove istorije, čime su koristili samo neprijatelju.

Ja se klanjam žrtvama i pozdravljam vašu borbu, ali blagodarim i našim velikim Saveznicima, te vas pozivam da naročito toplo pozdravite pobedonosne Savezničke armije koje će doći k vama da vam pomognu da potpuno izvršite delo oslobođenja naše zemlje.

Neka živi naša velika, slobodna i federativna Jugoslavija.

Prednju naredbu saopštiti svim oficirima, podoficirima, kaplarima i redovima pred strojem.

V. d. Načelnika štaba
đeneralštabni pukovnik
Zvon. S. Župančić, s. r.
NAREDBA O. Br. 21100 Načelnika štaba Odeljka Vrhovne komande za dan 12. septembra 1944. godine.


Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.